اخذ پاسپورت دوم با گروه آیلند

گروه آیلند

اخذ پاسپورت دوم با گروه آیلند

کشورهای بسیاری برنامه های سرمایه گذاری شهروندی را ارائه می دهند. فرایند اخذ شهروندی برنامه های سرمایه گذاری سریعتر از فرایندهای مهاجرت سنتی می­باشد. از آنجاییکه کشورهای بسیاری از مزایای اقتصادی این روش با خبر هستند، روز به روز به تعداد این برنامه ها اضافه می­شود. گروه آیلند مفتخر است که متقاضیان را در روند سرمایه گذاری کشورهای ذیل کمک نماید

اخذ پاسپورت گرانادا

اخذ پاسپورت سنت لوشا

اخذ پاسپورت سنت کیتس